April 29, 2011

٭
کلمه‌های عمو، حاجی و بابا به منظور مسخ‌کردن افراد و کشاندن آن‌ها به سمت بستنی‌فروشی‌ها ساخته شده‌اند.


 
........................................................................................

April 06, 2011

٭
محو تمام فروشگاه‌های کادویی از سراسر شهر


 
........................................................................................

April 02, 2011

٭
این بانگ آزادی‌ست
کز خاوران خیزد
فریاد انسان‌هاست
کز نای جان خیزد
ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم
ما در پی آسایش و معراج انسانیم

شماره‌ی پنجاه و شش

Labels:



 
........................................................................................