August 26, 2004

........................................................................................

August 23, 2004

........................................................................................

August 22, 2004

........................................................................................

August 21, 2004

........................................................................................

August 18, 2004

........................................................................................

August 16, 2004

٭
لوکرز: مرگ به ما مربوط نمی‌شود، زیرا تا زمانی که ما وجود داریم، مرگی وجود ندارد و وقتی مرگ می‌آید، ما دیگر وجود نداریم.


 
........................................................................................

August 14, 2004

........................................................................................

August 13, 2004

........................................................................................

August 10, 2004

........................................................................................

August 08, 2004

........................................................................................

August 07, 2004

........................................................................................

August 05, 2004

........................................................................................

August 03, 2004

........................................................................................