March 23, 2015

٭
چيستان:
با سه نفر ديگر مشغول خوردن چيپس از بسته اى مشترك هستيد. يكي از افراد در ميان خوردن، دانه دانه انگشتهايش را ليس ميزند و مجدداً دستش را ميبرد داخل بسته. چه كار ميكنيد؟


 
........................................................................................

March 20, 2015

٭
هر موقع اسم پناهيان و حداديان رو كنار هم ميبينم، ياد زوج رضايا و تو اى اف ام ميفتم.


 
........................................................................................