December 30, 2021

٭

رضا در کَلیفرنیا زندگی می‌کند.

رضا هپی است.

رضا آنِست است. 
........................................................................................

December 28, 2021

٭

 بعد از آهنگ عسل‌بانو دیگه هیچ‌وقت دلم با سیاوش قمیشی صاف نشد. 
........................................................................................

December 21, 2021

٭

یه چیز بامزه به ذهنم رسید ولی شک کردم که شاید قبلاً نوشته باشمش. برای همین بی‌خیالش می‌شم، چرا که هرگز کسی به بی‌مزگی خویش اقرار نکرد جز آن که یک شوخی را دو بار انجام داد.  
........................................................................................

December 12, 2021

٭

شوهرهای دخترخاله‌های شما هم آدم‌های گهی‌اند؟ 
........................................................................................