January 10, 2022

٭

 باز آیا

با سه حرف زید

می‌توان پر کرد

خانه‌های سرد و خالی را؟  
........................................................................................