February 04, 2006

٭
امروز باز هم به انتخاب طبیعی شک کردم... مرد جوانی روی نیمکتی نشسته بود و جدول حل می‌کرد.


 
........................................................................................