February 16, 2006

٭
یک‌سؤال سخت:
این علم‌ها و زنجیرها و این‌ها، قبل و بعد از محرم کجان؟


 
........................................................................................