February 25, 2006

٭
قول می‌دهم راه سرودن شعر، تکه‌تکه‌کردن یک متن و نوشتن قسمت‌های آن زیر هم نیست. قول می‌دهم... تو رو خدا!


 
........................................................................................