March 06, 2006

٭
امروز یه‌نفر گیر داده بود به‌م و می‌پرسید که به خدا اعتقاد داری یا نه و از این حرف‌ها!
من هم به‌ش گفتم "ببین، این سؤال رو که می‌کنی، احساس می‌کنم همونقدر به‌م توهین شده که ازم بپرسی شورتم چه رنگیه." بعد هم بلند شدم و رفتم.
فکر کنم خیلی روش تأثیر گذاشتم!


 
........................................................................................