March 07, 2006

٭
قانون دوم: در سینما، نفر سمت راست شما، پای راستش را می‌اندازد روی پای چپ‌ش و نفر سمت چپ، پای چپ را روی پای راست.


 
........................................................................................