March 30, 2006

٭
از اتاق فرمان اشاره می‌کنن یک ژانر هم اونایی هستن که به دستشویی می‌گن دشّوری.
و یکی اونایی که به زن و بچه می‌گن منزل.


 
........................................................................................