April 06, 2006

٭
در بیت زیر چه آرایه‌ای وجود دارد؟

این فوتباله یا کشتی؟
زدی یار ما رو کشتی


 
........................................................................................