September 29, 2006

٭
همه‌ی فعالیت‌های یک روزه‌دار، براش عبادت محسوب می‌شه. این لطفیه که خدا به بنده‌هاش داشته. شما در نظر بگیر که حتی خوابیدن فرد روزه‌دار، عبادته. دیگه غذاخوردن‌ش و این‌ها که اصلاً هیچی...


 
........................................................................................