October 09, 2006

٭
آقا دیدم یه‌جایی نوشته بود "رحمت بر پدر و مادر کسی که در اینجا آشغال نریزد."
خواستم بدونین که چه رحمت‌هایی همین‌جوری مفتکی داره برای پدرها و مادرهاتون در نظر گرفته می‌شه.


 
........................................................................................