October 17, 2006

٭
به‌نظر شما اون‌هایی که به مداد می‌گن مَداد هم یه ژانر حساب می‌شن یا باید توی دسته‌های فرعی قرار بگیرن؟


 
........................................................................................