October 19, 2006

٭
بله... مدام با هم مشکل داریم... شما که زن‌ها رو بهتر می‌شناسید حاج‌آقا...


 
........................................................................................