October 25, 2006

٭
مدت‌ها از آخرین‌باری که فال حافظ گرفته بود می‌گذشت. دیوان را برداشت... زیرلب زمزمه‌ای کرد و آرام آن را گشود...
الا یا أیها الساقی أدر کأساً و ناولها...

زرشک.


 
........................................................................................