November 03, 2006

٭
اینکه من نمی‌خوام برم سربازی، برای این نیست که عمرم حروم می‌شه.
برای این هم نیست که شرایط‌ش سخته و پدر آدم در میاد... نه.
برای اینه که نمی‌خوام "هم‌خدمتی" کسی باشم...‌ آره.


 
........................................................................................