November 11, 2006

٭
خفن‌ترین سؤال دبستان این بود:

"شاعر بیت زیر کیست؟

چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد
که رحمت بر آن تربت پاک باد"

نکته‌ش هم این بود که نباید می‌نوشتیم فردوسی.


 
........................................................................................