November 15, 2006

٭
هنوز نفهمیدم که چه‌چیزی باعث می‌شه نخاله‌های یک جمع، با این سرعت همدیگه رو پیدا کنن. خیلی عجیبه. یعنی خودشون می‌دونن نخاله‌ن؟ احسنت.


 
........................................................................................