December 09, 2006

٭
دروغ بگویید، پیش از آنکه دیر شود؛
و باور کنید، حتی اگر دیر شده باشد.


 
........................................................................................