December 15, 2006

٭
عده‌ای هستن که به خودشون گلاب می‌زنن.
و عده‌ای هستن که به خودشون درک می‌زنن.
و عده‌ای دیگر، وان‌من‌شو.
و این هر سه مذموم است... نکنید.


 
........................................................................................