January 15, 2007

٭
برنده‌به‌جا: هنگامی که تعداد گروه‌ها یا افراد در یک مسابقه، از دو بیشتر شود، حالت برنده‌به‌جا اجرا می‌شود. به این معنی که پس از باختن یک تیم، تیم‌هایی که بیرون مانده‌اند، به‌ترتیب جای تیم بازنده را می‌گیرند. حالت برنده‌به‌جا، در صورتی به‌هم خواهد خورد که یکی از تیم‌ها، بیش از سه بار متوالی برنده شود و در زمین بماند. در این صورت، با شکایت تیم‌هایی که زیاد بیرون از زمین مانده‌اند مواجه خواهد شد.

[این نوشتار ناقص است. به گسترش آن کمک کنید.]


 
........................................................................................