January 20, 2007

٭
گلبرگ: در مسابقه‌ی فوتبال، اگر تعداد بازیکن‌های هر تیم کمتر از چهار باشد، در صورت توافق طرفین، دروازه‌بان می‌تواند گلبرگ شود. در این حالت، هر کدام از اعضای تیم که وارد محوطه‌ی جریمه‌ی زمین خود شود، می‌تواند از دستانش برای گرفتن توپ استفاده کند و نیازی به عنوان‌کردن این مطلب نیست که دروازه‌بان تعویض می‌شود.

[این نوشتار ناقص است. به گسترش آن کمک کنید.]


 
........................................................................................