February 16, 2007

٭
احساس آدمی رو دارم که زیاد حوصله نداره.


 
........................................................................................