July 31, 2008

٭
وقت‌هایی که با تمام حرف‌های یک نفر موافقمْ خیلی لجم می‌گیره. اون مدام حرف می‌زنه و من همه‌ش می‌بینم که انگار داره از طرف من حرف می‌زنه... مدام باید بگم بله. دقیقاً. ایول. آره ها. بابا منم به این فکر کرده بودم جدی.
و تکرار این‌طور حرف‌ها، بار معنایی رو کاهش می‌ده و طرف فکر می‌کنه تیریپ تقلید و ایناست.


 
........................................................................................