August 21, 2008

٭
اولین‌باری که با واژه‌ی رپ آشنا شدم:
توی جدول یک روزنامه، جواب «خودباخته‌ی غرب‌زده» بود.


 
........................................................................................