September 15, 2008

٭
در پایان این فصل از دانش‌آموز انتظار می‌رود که مثلث «ایمان تقوا عمل صالح» را سرلوحه‌ی زندگی قرار داده باشد.


 
........................................................................................