October 06, 2008

٭
و فلفلی را که با دست خالی برای یافتن مرغش تمام ایران را زیر پا گذاشت، به حق باید ابرمرد این آرمان‌شهر نامید.


 
........................................................................................