December 17, 2008

٭
فکر می‌کردم تنفری که نسبت به بچه‌های دوم‌دبستانی داشتم از بین رفته. ولی امروز متوجه شدم که هنوز هم خنده‌ی یک دوم‌دبستانی که دوتا از دندون‌های جلوش افتاده، برای من یکی از مهوع‌ترین صحنه‌هاست.


 
........................................................................................