December 26, 2008

٭
اولین‌باری که استاد از کلاس بیرون رفت، عمیقاً از این موضوع که هیچ‌کدام از دانشجوها روی میز نکوبیدند تعجب کردم.


 
........................................................................................