January 03, 2009

٭
یکی از ملاک‌های هوش:
وقتی که دارید با کسی صحبت می‌کنید، گاهی اون طرف دنبال کلمه برای پایان جمله‌ش می‌گرده و کمی مکث می‌کنه. این‌موقع‌ها آدم با گفتن فعل احتمالی جمله، به کمک طرف میاد. اگر دیدید که اون فرد به جای کلمه‌ی پیشنهادی شما چیز دیگه‌ای -با همون معنا- گفت، آدم باهوشیه احتمالاً.
این هم چیزی بود که امروز به ذهنم رسید.


 
........................................................................................