February 01, 2009

٭
در همین رابطه می‌توان به تصویری اشاره کرد که صورت‌های فلکی در گذشته می‌ساخته‌اند و امروز به علت نابودی برخی از ستاره‌ها تغییر کرده است.


 
........................................................................................