March 03, 2009

٭
این هم در اعتراض به مرگ آرتیمو کروز.


 
........................................................................................