March 06, 2009

٭
«کافر همه را به کیش خود پندارد» دندان‌شکن‌ترین جوابیه که در تمام عمرم شنیده‌ام.


 
........................................................................................