March 07, 2009

٭
گزارشگر این رو بدیهی فرض کرده بود که سال کبیسه یعنی یک روز به عمر هر کس اضافه میشه...


 
........................................................................................