March 16, 2009

٭
در قسمت قبل به جایی رسیدیم که چراغ دستشویی سوخت و معنای همه‌چیز عوض شد.
و حالا ادامه‌ی ماجرا:
در آن مدت با استفاده از نور موبایل به دستشویی می‌پرداختم.

ادامه دارد...


 
........................................................................................