May 20, 2009

٭
به حساب خود برسید قبل از این‌که به حسابتان برسند.
کرایه‌ی هر نفر ۱۰۰ تومان

توی یه اتوبوس نوشته بود.


 
........................................................................................