July 27, 2009

٭
به نظرم قصد دارن «همه‌ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم» رو به صورتی خزنده جایگزین سرود ملی فعلی کنن.


 
........................................................................................