July 29, 2009

٭
در حالی که با چهره‌ای مصمم در حال رانندگی بود، دوستش از او عکسی گرفت. این عکس بعدها ویژگی اصلی هویت او در 360 شد.

Labels: 
........................................................................................