August 01, 2009

٭
اگر قیامتی در کار باشد، خداباورها می‌توانند خداناباورها را مسخره کنند، اما اگر بعد از مرگ همه‌چیز سیاه شد، کاری از دست خداناباورها ساخته نیست. فرصت مسخره‌کردن از خداناباورها گرفته شده است.


 
........................................................................................