August 10, 2009

٭
شاهرگ، برنامه‌ی امشب سینماهای شهرستان.

توهین از این علنی‌تر؟


 
........................................................................................