August 12, 2009

٭
دارم منفجر میشم از شدت شادی، هیجان و تأثیری که از آهنگ جدید زدبازی گرفته‌م. اگه تو فاز مسائل اخیر و این‌ها هم هستین، گوش کنید حتماً. چه زدبازی رو دوست دارید و چه ادا در میارید که نه.


 
........................................................................................