September 08, 2009

٭
اگه عرب‌های جاهل عقلشون به زنده‌به‌گورکردن دخترها نرسیده بود، الآن جمعیت عرب‌ها چیزی حدود دو برابر مقدار فعلی بود.


 
........................................................................................