September 24, 2009

٭
وبلاگستان فارسی از وقتی به گند کشیده شد که عده‌ای تصمیم گرفتند در نوشته‌هایشان به جای ضمیر اول‌شخص مفرد از اول‌شخص جمع و سوم‌شخص مفرد استفاده کنند و اصرار داشته باشند که این کار همیشه بامزه است.


 
........................................................................................