September 29, 2009

٭
شب اعلام نتایج، اطلاعات را در سایت سازمان سنجش وارد کرد. دانشگاه شریف قبول شده بود. صفحه‌ی فیس‌بوکش را باز کرد. وارد بخش education and work شد و در قسمت college/university نوشت:
sharif university of technology


 
........................................................................................