September 30, 2009

٭
با ناراحتی گزینه‌ی «خیلی مایلم که بیایم ولی متأسفانه نمی‌توانم» را علامت زد و کارت دعوت را در کیفش گذاشت.


 
........................................................................................