October 02, 2009

٭
حتماً قبل از فورواردکردن، نام ارسال‌کننده‌ی قبلی را پاک کنید.

در حالی که لبخند موذیانه‌ای به لب داشت، ای‌میل را بدون توجه به دستورالعمل برای همه فوروارد کرد.


 
........................................................................................