October 07, 2009

٭
همیشه در توالت‌های عمومی آب را کمی باز می‌گذاشت تا مجبور نباشد بعد از تمیزشدن دست‌هایش یک بار دیگر به شیر آبی که بخارات دستشویی دیگران رویش نشسته بود دست بزند. و همیشه در خروجی دستشویی مثل غول آخر جلویش سبز می‌شد.


 
........................................................................................