October 10, 2009

٭
از اینجا باز کنید.

لبخند موذیانه‌ای زد. ساندیس را سروته کرد و نی را تا ته در قسمتی که نباید، فرو برد.

Labels: 
........................................................................................